REGULAMIN SKLEPU WWW.ISOTECHNOLOGIE.COM


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.isotechnologie.com, zwanego dalej "Sklepem".
2. Właścicielem sklepu www.isotechnologie.com jest Marcin Całus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. ISOTECHNIK z siedzibą w Częstochowie (42-208), ul. Żarecka 83 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejRzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9491603846, REGON: 152184278, zwany w dalej "Administratorem". Właściciel jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
3. Adres Sklepu: ul. Handlowa 35, 42-262 Poczesna.
4. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.
7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych produkowany na indywidualne zamówienie klienta. 

§ 3
Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

1. Pamięć RAM – 128 MB,
2. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub nowsze, Mac OS X,
3. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
4. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
5. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.
6. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.


2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

§ 4
Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie, jednakże do dokonania zakupu konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a. osobowe,
b. kontaktowe,
c. ewentualnie dane do wystawienia faktury VAT.

4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
5. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Użytkownika za zakupiony towar wraz z szacunkową wagą towaru w celu ustalenia kosztu przesyłki,
b. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości, co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym,
c. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
8. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a. płatność po odbiorze zakupionego towaru w siedzibie Sklepu,
b. zwykły przelew,
c. płatności internetowe.

9. Zamówiony towar wysyłany jest kurierem DPD. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi:

Zamówiony towar wysyłany jest kurierem DPD. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi:

a. waga paczki do 5 kg – 16 zł,
b. waga paczki od 5 kg do 31,5 kg - 20 zł,
c. waga paczki od 31,5 kg do 40 kg - 35 zł,
d. waga paczki od 40 kg do 50 kg - 45 zł,
e. waga paczki od 50 kg do 300 kg - 110 zł,
f. waga paczki od 300 kg do 500 kg - 130 zł,
g. waga paczki od 500 kg do 700 kg - 165 zł,

10. Po wysłaniu towaru Klient dostanie drogą mailową numer przesyłki. Przesyłkę poleconą można zlokalizować pod następującym adresem: http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=3&ID=33&Mark=18
11. Dostawa przesyłką kurierską od 24 do 48 h liczonych od chwili otrzymania mailem informacji o wysyłce.
12. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:   

a. Imię i nazwisko/firmę,
b. Adres zamieszkania/siedziby,
c. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d. Numer zamówienia,
e. Adres korespondencyjny

13. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
14. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5
Produkty

Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.

§ 6
Reklamacja produktu

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w niniejszym regulaminie.

a. pisemnie na adres: ul. Handlowa 35, 42-262 Poczesna;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@isotechnologie.com;

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu w terminie 14 dni na koszt Sprzedawcy na adres ul. Handlowa 35, 42-262 Poczesna. 

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, albowiem przedmiotem niniejszego świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.isotechnologie.com regulamin oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
4 W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. Administrator www.isotechnologie.com zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu.  Zarejestrowani klienci  sklepu www.isotechnologie.com zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu www.isotechnologie.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.